REGULAMIN


Regulamin osady pięciu domków na wynajem „Tu i Teraz”


§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu krótkoterminowego uważa się za zawartą.

Oferujemy klientom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom klientów (dalej zwanym Wynajmującym) usługi krótkotrwałego wynajmu domków, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Szczegółowe informacje na temat domków i ich wyposażenia oraz cen można uzyskać pod numerem tel. +48 570905101 lub na stronie internetowej https://www.domkituiteraz.pl


§ 2. Rezerwacja i zadatek

Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonana wcześniej wstępna rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek, który dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:

1) przedmiotem rezerwacji jest najem domków wraz z ich wyposażeniem. Minimalny okres najmu wynosi 2 doby pobytu - poza sezonem, w sezonie 3 doby i więcej , który rozpoczyna się o godzinie 15.00, w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

2) zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 570905101 albo pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@domkituiteraz.pl

3) rezerwacja wstępna wygasa w przypadku nie wpłynięcia w ciągu 3 dni zadatku na wskazany rachunek bankowy.

4) w przypadku rezygnacji z wynajmu zadatek nie jest zwracany.

Skrócenie przez Wynajmującego pobytu w domku nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty. Przedłużenie pobytu w domku ( ponad czas wskazany w dobie hotelowej ( godz. 10.00) wymaga zgody właściciela. Powoduje naliczenie opłaty wg stawki; 1 godz. = 50 zł.

Wpłata zaliczki lub zapłaty przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

5) sugerujemy aby przed wpłatą zadatku obejrzeli Państwo wybrany obiekt osobiście w celu zweryfikowania czy spełnia on Państwa wymagania.


§ 3. Zasady użytkowania

W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu domków, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.

W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.

O konieczności dokonania napraw w Domku przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

W momencie przekazania przez Właściciela kluczy do domku stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Za zgubienie klucza jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50 pln.

Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela Obiektu lub osobę do tego upoważnioną.

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych, grilla, wyrzucenia śmieci. W przypadku rażącego nieporządku może zostać pobrana dodatkowa oplata w wysokości 250 pln.

Wszelkie ewentualne usterki w domkach oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania domku wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Gości określonego domku.

Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

Użytkownicy grilla i kominka zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie.

Drzewo do kominka płatne wg zużycia. Do uzgodnienia z właścicielem.

Od każdego gościa pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości pln dziennie.

Nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie Klienta. Klient dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu, telewizji.

W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą podaną w cenniku oraz jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 1000 pln.

Zabroniona jest zamiana domków między Gośćmi, przesuwanie lub przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia domków.

Do stałego pobytu na terenie upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.

Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez Właściciela z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

Zezwala się Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie obiektu. Miejsca postojowe są monitorowane. Nie jest ponoszona za nie żadna dodatkowa opłata.

Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu najemca wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.

W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela obiektu.

Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.

Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności.

Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabiny prysznicowe, stół jadalny itd.

Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast bezpośrednio do Właściciela lub osoby upoważnionej.

Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. Ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.)

Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

Nie wynajmujemy domów na wieczory kawalerskie. W przypadku ukrycia takiej informacji Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy.

Akceptujemy pobyt z psami. Za psy pobierana jest jednorazowa opłata 50 zł. Właściciel w pełni odpowiada za swojego psa, wyprowadza go tylko na smyczy na terenie obiektu.


§ 4. Prawo

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest polskie prawo. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.